cats

reddit gets drawn badly portraits

reddit gets drawn badly by me

reddit gets drawn badly by me

some of steves reddit draws

reddit gets drawn badly 

reddit gets drawn .. poorly 
http://i.imgur.com/YOOkhXC.jpg